Návštěvní řád

 1. Ubytovací řád je platný pro všechny ubytované na chalupě Jelenka Hamry (dále jen Chalupa). Host převzetím klíče od chalupy vyjadřuje souhlas s tímto řádem a zavazuje se jím řídit.
 2. Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej.
 3. Chalupu je nutno od 22:00 hodin do 07:00 uzamykat.
 4. Chalupa ubytuje pouze hosta, který se řádně přihlásí, tzn. ihned v den příjezdu předloží správci objektu svůj občanský průkaz, pas nebo jiný platný doklad o totožnosti a uhradí doplatek pobytu včetně vratné kauce.
 5. Klient je povinen svým počínáním předcházet, aby nedošlo k poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru a to po celou dobu pobytu.
 6. Z bezpečnostních důvodů klient nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostřední blízkosti
 7. Při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.
 8. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče u správce ubytovacího zařízení.
 9.  V případě ztráty klíče od Chalupy uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou (včetně klíčové vložky), bezpečnostní zámek od vchodových dveří.
 10. V den ukončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit pokoj do 10. hodiny, jinak bude účtována další noc (nebo dle domluvy).
 11. Všichni hosté musí dbát o čistotu, pořádek a šetřit zařízení, které nesmí být přemísťováno a vynášeno z ubytovacího objektu.
 12.  Majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení, pokud nebyly svěřeny do úschovy. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.
 13. Provozovatel Chalupy neručí nikomu za ztrátu a škodu na majetku, která mu vznikla vlastní neopatrností a nedbalostí, za věci odložené mimo prostory k tomu určené. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá host.
 14. K parkování je možno využít vyhrazená parkovací místa vedle Chalupy zdarma.
 15. Chalupu užívá host na základě písemné objednávky (mail, sms), případně osobního dojednání. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, je host oprávněn užívat Chalupu nejdéle do 10.00 hodin dne, v němž ho uvolní a nejdříve od 15.00 hodin dne, od kterého má Chalupu rezervovánu.
 16. Host, který se ubytuje před 06.00 hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou předcházející noc. Host, který neopustí objekt v čase určeném, je povinen uhradit nocleh dalšího dne ( nebo mu nebude navrácena kauce).
 17. V celém objektu Chalupy a okolí nesmí host bez souhlasu správce objektu přemisťovat zařízení, provádět opravy, zasahovat do elektrické nebo vodovodní instalace a ovládání topení. Za škodu způsobenou na majetku Chalupy odpovídá host v plném rozsahu.
 18. Host je oprávněn užívat zařízení, která v pokoji jsou a dále ty spotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů, depilátory, kulmy) pouze v prostorách koupelny.
 19. Host je povinen zachovávat v době od 22:00 do 07:00 hodin noční klid - porušení je pod pokutou nevrácení kauce a okamžitého ukončení pobytu bez jakékoliv náhrady.
 20. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla a vypnout spotřebiče. Uzavře okna a dveře. Závady, které na pokoji zjistil, nahlásí ihned po zjištění správci objektu.
 21. Host je povinen před odjezdem uvést chalupu do stavu jako při převzetí (pouze základní úklid) a vyčkat příchodu ubytovatele ( správce/majitele) a zaplatit spotřebovanou energii ( elektrika/ dříví) v případě pozdějšího vymáhání mu budou účtovány poplatky s ním související.
 22. V případě, že host předá chalupu s neúplným nebo poškozeným zařízením, zavazuje se uhradit škodu takto způsobenou v plné výši.
 23. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti ve věku do 10 let bez dozoru zejména ve venkovních prostorách Chalupy, schodištích a všude tam, kde nejvíce hrozí nebezpečí úrazu.
 24. V případě, že host závažným způsobem poruší ubytovací řád (např. porušení nočního klidu, porušení zásad slušného chování a soužití s okolními sousedy.), má majitel nebo správce Chalupy právo ukončit ubytování.
 25. Návrhy hostů, případně stížnosti přijímá správce/majitel objektu. Host se může vyjádřit i do kroniky Chalupy.
 26. Každý host je povinen šetřit vodou a elektrickým proudem.
 27. Za ztrátu, silné znečištění nebo roztržení ložního prádla je host povinen zaplatit náhradu, určenou správou Chalupy.
 28. Znečistí-li host jakoukoliv místnost tak, že musí být očištěna, je rovněž povinen zaplatit škodu určenou správou Chalupy.
 29. Za případná zranění hostů nenesou provozovatelé zodpovědnost.
 30. Host je povinen chovat se na pokoji i v ostatních prostorách Chalupy tak, aby nevznikl požár. S tímto souvisí STRIKTNÍ ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉM OBĚKTU!!!
 31. Porušení zákazu kouření uvnitř Chalupy pod pokutou propadnutí vratné kauce a ukončení pobytu bez náhrady!!!
 32. Domácí mazlíčci jsou povoleni pouze po předchozí dohodě s majitelem!! Majitelé psů zodpovídají za čistotu kolem celého objektu i uvnitř chalupy - při venčení prosíme o úklid po svých mazlíčcích.
 33. Správce objektu ani majitel se po dobu vašeho pobytu v obsazeném objektu nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány ubytovací podmínky!
 34. Prosíme hosty, aby v Chalupě používali přezůvky!!!
 35. Wifi - je na Chalupě zatím pouze pro stahování a psaní mailů, při stahování filmů a grafických souborů dojde k rychlému vyčerpání dat a tím snížení i jeho rychlosti připojení.

Podmínky ubytování

Objednaný pobyt využívají klienti na vlastní zodpovědnost. Za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za škody způsobené přírodními živly a za škody s těmito událostmi spojené NEODPOVÍDÁME.

Ukončení pobytu ze strany pronajímatele:

Ubytovatel má právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:

1. dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během pobytu

2. dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně v objektu

3. v případě že dojde k ničení nebo poškozování ubytovacího zařízení (vandalismus).

Upozorňujeme, že nevzniká právo na vrácení platby za ubytování

Bezpečnostní opatření

1. Pohyb v zařízení na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti, na mokrém povrchu (pokud bude podlaha čímkoli politá nebo zmočena, ohlaste provozovateli), úrazu elektrickým proudem.

2. Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti - nenaklánět se z oken, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty, pozor na horkou vodu! Nesahat na krbová kamna, pokud se v nich topí. Nesušit oděv na radiátorech. Pozor na skleněné výplně dveří- při rozbití hrozí nebezpečí poranění sklem.

3. V sauně neponechávat děti bez dozoru. Nenechat je manipulovat s obsluhou sauny. Nenechte je strkat různé předměty do elektrických zásuvek.

4. Host nesmí mít v prostorách Chalupy zbraně, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy. Nesmí rozdělávat oheň.

5. V případě požáru jsou v objektu viditelně označeny únikové cesty - označení směru únikových východů, součástí vybavení pokojů a společenských prostor je instalace signalizace- poplachový hlásič kouře. Na dobře přístupných a viditelných místech je Chalupa vybavena přenosnými hasicími přístroji. Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí..), bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.

6. V případě že host nastoupí po smluveném termínu, nebo nastoupí méně osob, hradí celý rezervovaný pobyt.

7. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Ochrana spotřebitele

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník").

Etilio s.r.o, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Etilio s.r.o., IČO: 04265572, se sídlem: Vidoulská 896 / 31, Praha 158 00, DIČ CZ04265572, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 244969, vložka C, adresa pro doručování elektronické pošty: mujvv@seznam.cz, telefonní číslo: 724 326 797;

1. hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;

2. označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;

3. cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena na internetových stránkách a sdělena v odpovědi na objednávku rezervace a to e-mailem, SMS zprávou nebo telefonicky (tj. v případě objednání ubytování v den příjezdu a uskutečněné telefonicky). Je možná i individuálně dohodnutá cena. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;

4. způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;

5. náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;

6. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:

ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz "

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

1. v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

2. označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;

3. údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;

      

V Hamrech na Šumavě dne 1.10. 2016

Vedení chalupy Jelenka / Etilio s.r.o.